Overslaan en naar de inhoud gaan

Velden aan de Maas

De gemeente Arcen en Velden ( thans gemeente Venlo) wordt getypeerd als een landelijke gebied in Noord-Limburg, gelegen op de smalle strook grond tussen de Maas en de Duitse grens. De gemeente bestond uit drie kerkdorpen: Arcen, Lomm en Velden.

Deze dorpsgemeenschappen kennen een rijke geschiedenis en herbergen thans een breed scala aan bebouwing, natuur en bedrijvigheid. Voordat ze in 1815 bij Nederland kwamen lagen Arcen, Lomm en Velden in een staatkundig sterk verdeeld gebied.

De geschiedenis

 • Het ontstaan en bestaan van Velden gaat terug tot de grijze oudheid.De eerste schriftelijke getuigenis dateert van 1144 in een charter van de aartsbisschop van Keulen betreffende de stichting van de proosdij te Millen wordt Velden genoemd. Staatkundig heeft Velden - samen met Arcen - eeuwenlang deel uitgemaakt van het graafschap, later hertogdom, Gelre. Over het tijdstip en de manier waarop de graven van Gelre deze plaatsen hebben verworven, bestaat onzekerheid. Mogelijk vormden Arcen en Velden een deel van de Voogdij van Straelen, waarvan de graven van Gelre al in 1118 als voogd worden genoemd. Later zouden Arcen en Velden van deze voogdij afgescheiden zijn. In elk geval staan beide dorpen in 1390 te boek als Gelders leen
 • Tot 1543 hoorden de drie dorpen bij het hertogdom Gelre dat door Karel de V als een nieuwe provincie werd ingelijfd bij de Nederlandse gewesten.
 • Na de dood van Karel de V werden ze ingelijfd bij Spanje. Daardoor werd het gebied tijdens de 80-jarige oorlog herhaaldelijk door Spaanse troepen bezet.
 • In 1703 werd het gebied weer veroverd door de soldaten van de koning van Pruisen
 • Van 1763 tot 1774 hoorden ze bij Oostenrijk en werden daarna heroverd door Pruisen.
 • In 1794 kwamen de Fransen en die bleven hier 20 jaar lang.
 • Na de val van Napoleon werd het gebied weer toebedeeld aan Pruisen. Pruisen wilde de Maas graag als natuurlijke westgrens van hun rijk, maar uiteindelijk werd die grens bepaald op één kanonschot afstand van de Maas..
 • Deze smalle strook grond, waarop de gemeente ligt, werd in 1815 bij het Koninkrijk der Nederlanden van Willem I ingedeeld.
 • Limburg sloot zich in 1830 aan bij de Belgische opstand. De inwoners van Arcen, Lomm en Velden waren tot 1839 Belgen.
 • In 1839 werd het gebied weer aan Nederland toegevoegd, hoewel een deel van de inwoners van onze gemeente veel meer voelden voor aansluiting bij Duitsland.
 • In het kader van de gemeentelijke herindeling in Noord-Limburg is op 1 januari 2010 de gemeente over gegaan in de gemeente Venlo.

Algemene kenschets

Aantal inwoners per 1 januari 2010 : 8.675

 • Velden heeft 5.130 inwoners;
 • Arcen heeft 2.515 inwoners;
 • Lomm heeft 1.030 inwoners.
 • Velden is de grootste dorpskern van de voormalige gemeente Arcen en Velden en ligt veel meer dan de andere kerkdorpen binnen de directe invloedssfeer van de stad Venlo. Het is een belangrijk forensendorp voor de gemeente Venlo. Velden heeft een overwegend agrarisch karakter en kent een uitgebreide tuinbouwsector. Vanuit natuurlijk en landschappelijk oogpunt ligt de gemeente voor een deel in het overstromingsgebied van de Maas en een deel in de zone met rivierduinen. Van oost naar west ligt de gemeente binnen het gebied van de zogenaamde Maasterrassen, welke gronden veelal in gebruik zijn voor agrarische doeleinden.

  Verenigingsleven.

  Velden kent een rijk verenigingsleven en beschikt over een redelijk tot goed voorzieningenniveau. Met name op het gebied van sport is Velden rijk bedeeld. Zo beschikt de kern over 2 binnensportaccommodaties, een tenniscomplex, buitensportcomplex voor voetbal en korfbal, een manege en een jeu de boules voorziening. Maar ook de volkscultuur in Velden is uniek te noemen en kent een rijke traditie. Typisch voor Velden is de invloed die het wonen langs de Maas heeft op de saamhorigheid bij de burgers. De volkscultuur geeft mede uitdrukking aan het unieke karakter van de Veldenaar en ademt de verbondenheid van het dorp uit. (Cultureel dorpsfeest, Veldense Revue, Gekke Moandaag)

  De natuur

  “Natuur”is het belangrijkste kapitaalgoed van de gemeente. Arcen en Velden wordt aan de oostzijde “opgeslokt” door de Ecologische Hoofdstructuur. Aan de westzijde langs de maas worden de komende jaren, in het kader van het project Maascorridor grote natuurgebieden met een hoogwatergeul aangelegd. Beide gebieden dienen via ecologische verbindingszones met elkaar verbonden te worden. Arcen, Velden en Lomm bieden alle mogelijkheden om al wandelend of fietsend rust en ontspanning te vinden in een fraaie omgeving. Bijvoorbeeld in het Nationaal Park De Maasduinen, in de Kasteelse Bossen, de prachtige Maasvallei, de Ravenvennen, het Zwart Water en niet te vergeten langs de Maasoevers. Niet voor niets werd Arcen en Velden in 1999 verkozen tot groenste gemeente van Nederland! In breder verband vormt de natuur in het grote gebied Maasduinen, samen met het Reichswald en Elmpterwald, de westelijke groene zone van het Ruhrgebied.